جایگزین جدیدگچبری
 دسته بندی عکس ها
تصاویراجراشده ستون و اپن
تعداد تصاویر موجود 7
تصاویراجراشده کفپوش وپارکت
تعداد تصاویر موجود 7
تصاویراجراشده کاغذدیواری
تعداد تصاویر موجود 27
تصاویراجراشده آسمان مجازی
تعداد تصاویر موجود 6
تصاویراجراشده کتیبه پرده
تعداد تصاویر موجود 7
تصاویر اجراشده تزئینات جدیدسقف
تعداد تصاویر موجود 49